Regulamin sklepu


§ 1    Postanowienia wstępne

    

    1. Sklep internetowy Elart Design dostępny pod adresem internetowym: elartdesign.pl prowadzony jest przez Artura Grelę,

        prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Elart Design Artur Grela wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o

        Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9222634862, REGON: 061431505

    2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2    Definicje


    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej gospodarczą lub zawodową.

    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elart Design Artur Grela, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o

                              Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:9222634862 , REGON:061431505

    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

                                    wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym elartdesign.pl

    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),

                                                                bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

                                                                porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

                               Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie

                                                   Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia

                     i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

                                          Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3    Kontakt ze Sklepem


    Adres sprzedawcy:

    Elart Design Artur Grela

    ul. Leśna 29

    08-460 Sobolew

    Adres e-mail Sprzedawcy:

    elartdesign@wp.pl

    Numer telefonu Sprzedawcy:

    517 252 205

    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

    41 1020 4476 0000 8702 0428 2059


    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 17:00


§ 4    Wymagania techniczne


    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

    a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

    b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

    c. włączona obsługa plików cookies,,

    d. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5    Informacje ogólne


    1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu

        Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu

        możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych

        umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

    3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od wartości sprzedaży danego produktu).


§ 6    Zakładanie Konta w Sklepie


    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

        Niezbędne jest podanie następujących danych:

        - adres e-mail

        - hasło

    2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

    3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

    4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez

        wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7    Zasady składania Zamówienia


    W celu złożenia Zamówienia należy:

    1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

    2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

    3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

    4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

        oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do dowodu

        sprzedaży, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

    5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

    6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 8    Oferowane metody dostawy oraz płatności


    1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

        a. Przesyłka kurierska,

        b. Odbiór osobisty - dostępny pod adresem: ul. Leśna 29, 08-460 Sobolew

    2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

        a. Płatność przy odbiorze w siedzibie firmy

        b. Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

        c. Płatność kartą płatniczą.

        d. Płatność elektroniczna

    3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 9    Wykonanie umowy sprzedaży


    1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza

        zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

    2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

        Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej

        wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia

        Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez

        Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    3. W przypadku wyboru przez Klienta:

        a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5

            dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (termin 5 dni dotyczy zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym) - w przeciwnym

            razie zamówienie zostanie anulowane.

        b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia

            otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

    4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie,

        w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

    5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

        a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania wpłaty

            na rachunek bankowy Sprzedawcy.

        b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym

            w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

            stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

    6. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 10    Prawo odstąpienia od umowy


    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

    3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie

        od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

    4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie

        od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

    5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

        wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

    6. Oświadczenie może być wysłane na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy

        zostały określone w § 3.

    7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

        adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

    8. Skutki odstąpienia od Umowy:

        a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

        b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

            Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów

            wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

        c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,

            chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

        d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu

            jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

        e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym

            poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

        f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie

            mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

        g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

            charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

        9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach

            zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

    10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

           a. w której przedmiotem jest produkt wykonany na indywidualne zamówienie kupującego.

           b. W której przedmiotem jest produkt do uszkodzenia którego doszło z winy kupującego.


§ 11    Reklamacja i gwarancja


    1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

    2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

    3. Naturalne pęknięcia drewna , sęki , przebarwienia nie są traktowane przez sprzedawcę jako wady produktu , w związku z tym produkty posiadające te cechy

        nie podlegają reklamacji.

    4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

    5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,

        uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

    6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


§ 12    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

        oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

        organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod

        następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

        http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


    2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

        a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15

            grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej

            ze Sprzedawcą.

        b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15

            grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

            polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

        c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy

            powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

            (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13    Dane osobowe w Sklepie internetowym


    1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

    2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli

        Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

    3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

        a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator

            udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

        b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator

            udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

    4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ,aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia

       Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 14    Postanowienia końcowe


    1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności

        i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta

         z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

        cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

    4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem

        unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.